UWAGA !!!

Norma PN-EN 303–5:2012 i dyrektywa Ecodesign nie obejmują pieców nadmuchowych

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. § 1, ustęp 2.
Zobacz rozporządzenie w Internetowym Archiwum Aktów Prawnych

Czy można spalać odpady płytowe?

Pytanie czy płyta wiórowa i pochodne są biomasą w zasadzie jest bardzo proste. Podstawowym składnikiem płyt drewnopochodnych jest drewno, które stanowi ponad 90% składu oraz substancje dodatkowe: żywicę klejową mocznikową, parafinę jako środek hydrofobowy oraz laminaty lub folie zawierające zwykle w swym składzie zadrukowany papier nasączony żywicą. Wszystkie substancje dodatkowe stanowią w płycie na ogół nie więcej niż 10% masy. Dodatki te są różnorodne chemicznie, a na ich temat napisano już wiele publikacji. Są to związki organiczne występujące także w przyrodzie, które zawierają w swym składzie przede wszystkim węgiel, wodór i tlen, a niektóre także w niewielkich ilościach azot. Zarówno żywica klejowa, jak i parafina nie są kwalifikowane do substancji niebezpiecznych, a produkty które je zawierają są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z człowiekiem i z żywnością.

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi możliwości spalania płyty i jej pochodnych w kotłach typu A produkcji Connectpol.eu, przeprowadziliśmy szereg prób pod kątem zarówno efektywności spalania, jak i emisji spalin. Obecność żywic i parafiny zmienia w niewielkim stopniu wartość opałową paliwa i jego sposób palenia się w stosunku do drewna litego.

Klasy drewna poużytkowego zgodnie z „Altholzverordnung”, rozporządzeniem w sprawie drewna poużytkowego

Kategoria Opis
AI Drewno poużytkowe naturalne lub obrobione jedynie mechanicznie, które w nieznacznym stopniu zostały zanieczyszczone materiałami nie związanymi z drewnem.
AII Drewno poużytkowe klejone, malowane, pokryte powłoka lub lakierowane bez związków chloroorganicznych w powłoce oraz bez środków chroniących drewno.
AIII Drewno poużytkowe ze środkami chloroorganicznymi w powłoce i bez środków chroniących drewno.
AIV Drewno poużytkowe ze środkami chroniącymi drewno jak podkłady kolejowe, słupy energetyczne, czy paliki do winnic, które z powodu zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi nie mogą zostać zaliczone do kategorii AI, AII, AIII, jak też do kategorii drewna poużytkowego z PCB.
Drewno
poużytkowe
z PCB
Drewno poużytkowe, które w znaczeniu rozporządzenia o drewnie poużytkowym z PCB/PTC zawiera PCB i zgodnie z wytycznymi dla tej grupy musi ulegać utylizacji.

Warunki spalania dla klas drewna poużytkowego zgodnie z „Altholzverordnung”

Wielkość urządzenia
(kotła)
Paliwo Akt prawny
<15kW Drewno opałowe, drewno naturalne, palety, trociny i wióry 1.BlmSchV
15kW -1MW Drewno naturalne, AI, AII 1.BlmSchV
1- 50MW Drewno naturalne, AI, AII 4.BimSchV
TA-Luft (TIKJP)5.4.1.2.1.
Drewno naturalne, AI, AII, AIII,
AIV
4.BimSchV
17.BlmSchV
TA-Luft (TIKJP)5.4.1.2.1
>50MW Drewno naturalne AI, AII 13.BlmSchV
Drewno naturalne AI, AII, AIII, AIV 13.BimSchV
17.BlmSchV

Zatem patrząc na urządzenie pod kątem efektywności spalania i emisji spalin jest to doskonałe paliwo. W produkowanym przez firmę Connectpol.eu piecach płyta spala się całkowicie, a skład spalin nie odbiega od tych z drewna czystego. I na tym entuzjazm się kończy, ponieważ ustawodawca polski odmiennie niż jest to przyjęte w krajach Unii Europejskiej, z góry założył iż w płytach drewnopochodnych mogą znajdować się składniki niebezpieczne dla środowiska.

Można je wprawdzie spalać w piecach wyposażonych w dodatkowe palniki gazowe i stały monitoring składu spalin z rejestracją lub dopuszcza się ich spalanie po uprzednim przebadaniu każdej partii opału w akredytowanym laboratorium pod względem składu chemicznego, co jednak mija się z przepisami dotyczącymi produkcji materiałów mającymi bezpośredni kontakt z człowiekiem i żywnością. Patrząc z punktu widzenia ochrony środowiska, „pierwsze przykazanie” mówi, że należy dokonać wszelkich możliwych starań, aby odpad, który powstaje w procesie produkcji, utylizować w miejscu jego powstawania i taka zasada obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Ustawodawca niemiecki rozwiązał problem w ten sposób, że drewno oraz jego pochodne podzielono na cztery grupy w zależności od składu substancji dodatkowych, a dopuszczenie do spalania poszczególnych grup jest zależne od mocy kotła, w którym jest ono spalane.

Wszystko jest czytelne i każdy zainteresowany wie, jak zamienić powstający odpad na energię. Obowiązujące u nas przepisy nie określają sprawy w sposób tak czytelny, dlatego też czasem trudno dokonać ich jednoznacznej interpretacji. Zdarza się nawet, że obowiązujące przepisy wzajemnie się wykluczają.

pdf Zobacz artykuł w Kurierze Drzewnym